Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Irányelvek

Az érdeklődők a vásárlók és a hírlevél rendszerben résztvevők részére.

Érvényes: 2020. szeptember 1-től

1. Adatkezelő és adatfeldolgozó meghatározása:

Adatkezzelő:

Az adatkezelő típusa: egyéni vállalkozás
Adatkezelő neve: Nyilasné Kiss Ildikó
Adatkezelő székhelye: 3744 Múcsony, Szabadság út 11.
Adatkezelő nyilvántartója: Kazincbarcika Város Önkormányzata
Adatkezelő adószáma: 49508932-1-25
Adatkezelő weboldala: www.plopp.hu
Adatkezelő e-mail címe: istvan@plopp.hu

Adatfeldolgozó/Tárhelyszolgáltató:

Tárhelyszolgáltató: Hostinger International Ltd

Tárhelyszolgáltató székhelye: 61 Lordou Vironos st. 6023 Larnaca, Cyprus

Tárhelyszolgáltató adószáma: 10301365E

2. Bevezetés

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a plopp.hu üzemeltetője (Nyilasné Kiss Ildikó e.v. továbbiakban plopp.hu) mint adatkezelő által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek adatainak a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő adatkezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Adatkezelésnek minősül az adatokon vagy az adatokkal végzett bármily nemű művelet összessége.

Adatkezelő, az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

Személyes adatnak minősül a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A plopp.hu számára kiemelt fontosságú szempont a vásárlói, illetve látogatói  által rendelkezésre bocsájtott személyes adatok védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása. A plopp.hu az Ön adatai védelmének érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz.

A plopp.hu figyelembe veszi a vonatkozó hatályos jogszabályokat:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

Jelen tájékoztató magában foglalja a kezelt személyes adatokat, az adatkezelés célját, annak jogalapját, időtartamát és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeket.

3. Az adatkezelés célja

A plopp.hu, mint a https://www.plopp.hu/ biztonságos weboldal, és plopp.hu Shop  (https://plopp.hu/index.php/shop/) webáruház üzemeltetője által végzett adatkezelések célja:

 • A megrendelésekben szereplő vásárló/megrendelő azonosítása,
 • A vásárló/megrendelő valóságának ellenőrzése,
 • A megrendelt termék a Felhasználók és az Ügyfelek részére teljesítésre kerüljön,
 • Egyéb adatok kezelése, szerződéses jogviszonyban álló partnerek adatainak tárolása.

A megrendelésekben megadott adatokat a plopp.hu, mint adatkezelő harmadik személy részére (kivéve futárszolgálat) nem adja ki!

A plopp.hu, a Felhasználókról és az Ügyfelekről a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatban meghatározottakon kívül semmilyen, Ön által meg nem adott adatot nem gyűjt!

 • A szerverek által automatikusan naplózott információk: Szervereink automatikusan naplózzák felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.
 • A cookie-k használatáról (más néven sütik): Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén tárolásra kerül, és lehetőséget biztosít egyes adatainak lekérdezésére. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják (pl. belépés, kosár, megtekintett termékek). A regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges. A cookie érvényessége maximum a böngésző program bezárása. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti böngészőprogramja segítségével.
 • árolt adatok: Megrendelés során: Név, E-mail, Telefon, szállítási adatok és számlázási adatok (név, cím, cég esetén adószám), megrendelt tételek. Az adatok ügyfél kapcsolattartási információk, a rendelés teljesítéséhez szükségesek.

Az adatkezelő weblapot üzemeltet, melyen keresztül az érintettek által önkéntesen megadott adatokkal azonosítja a vevőket, valamint teljesíti a megrendeléseket, illetve a nevezett oldalon, a vásárlás folyamán feliratkozók részére küld hírlevelet.

4. Az adatok gyűjtése, tárolása, továbbítása, az adatkezelés jogalapja

A plopp.hu az érintettek adatainak kezelését adatkezelési célonként eltérően végzi. Az, hogy milyen személyes adatokat és milyen módon gyűjtünk, az függ az adatgyűjtés céljától.

4.1. a vásárlás biztosítása és a megrendelések teljesítése

A www.plopp.hu oldal látogatása személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. Egyes esetekben a szolgáltatások teljeskörű igénybevételéhez szükségessé válik az érintettek bizonyos személyes adatainak (például név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) megadása, illetve elküldése.

Amennyiben Ön a www.plopp.hu weboldalt meglátogatja, az oldal az Ön gépén cookie-ban (sütiben) tárolja az Ön – személyéhez nem köthető, anonim- azonosítóját, amely az oldal fejlesztéséhez és a felhasználói élmény javításához szükséges.

A vásárlási funkcióinak használatához, a vásárláshoz, a termék kifizetésének azonosításához, annak kiszállításához és az arról való tájékoztatáshoz és kapcsolatfelvételéhez szükségszerűen az alábbi adatokat kell megadni: név, szállítási cím, számlázási cím, ha eltér a szállítási címtől, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

Ezen adatok a plopp.hu által működtetett weboldalak a Hostinger International Ltd tárhelyszolgáltató szerverén kerülnek tárolásra, melyhez kizárólag az adatkezelő és fenti adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

Adattárolás az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adatkezelő webáruház/weboldal tevékenységének megszűnéséig tart. Ezen túlmenően a Hostinger International Ltd tárhelyszolgáltató szerverén található adatok esetén az adattárolás az adatfeldolgozó tevékenységének, vagy a vele fennálló adatkezelői jogviszony megszűnéséig tart.

Adattörlés – ha a kezelésnek más jogalapja nincs – az adatok maradéktalanul törlésre kerülnek.

A rendelkezésre bocsájtott adatok közül a plopp.hu a megrendelt szolgáltatást teljesítő partnerének (például házhoz szállítás esetén a futárszolgálatnak) a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges alábbi adatokat adja át, abból a célból, hogy a teljesítés eredményesen megtörténhessen: név, szállítási cím, számlázási cím telefonszám, e-mail cím. Az ilyen esetekben a továbbított adatok kezelésére a partner adatkezelési szabályzata az irányadó. Amennyiben Ön adatai törlése felől intézkedik a plopp.hu-nál, abban az esetben biztosítjuk adatai törlését a továbbított adatok címzettjeinél is.

A plopp.hu felhívja az érintett figyelmét, hogy a megrendelt szolgáltatást teljesítése érdekében megadott adatokat a feladott küldeményen szükségszerűen feltünteti (megcímezi) azt ezáltal a teljesítés érdekében eljáró személyek részére megismerhetővé teszi.

Az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása.

4.2. hírlevél küldése

A plopp.hu termékeinek, akcióinak, és egyéb vásárlással összefüggő információinak, ajánlásainak megismeréséhez szükségszerűen az alábbi adatokat kell megadni: név, e-mail cím.

Ezen adatok a plopp.hu által működtetett weboldalak a Hostinger International Ltd tárhelyszolgáltató szerverén kerülnek tárolásra, melyhez kizárólag az adatkezelő és fenti adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

Adattárolás az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adatkezelő webáruház/weboldal tevékenységének megszűnéséig tart. Ezen túlmenően a Hostinger International Ltd tárhelyszolgáltató szerverén található adatok esetén az adattárolás az adatfeldolgozó tevékenységének, vagy a vele fennálló adatkezelői jogviszony megszűnéséig tart.

Hírlevél küldés céljából kezelt adatok tekintetében adattovábbítás nem történik.

Adattörlés – ha a kezelésnek más jogalapja nincs – az adatok maradéktalanul törlésre kerülnek.

Igény esetén a “kapcsolat” menüpont segítségével kérelmezheti címének törlését a listából, melynek haladéktalanul eleget teszünk. Erről egy megerősítő e-mailt fog kapni.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása.

4.3. Feltöltött anyagok tárolása felhasználása

Az oldalon lehetőség nyílik saját fájlok feltöltésére. A feltöltéssel Ön autómatikusan hozzá járul annak használatához és átdolgozásához az igények szerint. A plopp.hu semmilyen felelősséget nem vállal a feltöltött fájlok minőségéért és azok tartalmáért! Ez minden esetben a képet feltöltő felelőssége és a hozzá kapcsolodó engedélyek és szabályok be nem tartása is a képet feltöltő személyt terhelik!

A feltöltött képek felhasználás után biztonsági okok miatt egy hétig a tárhelyszolgáltató szerverén találhatóak, majd autómatikusan törlésre kerülnek. Nem áll módunkban a feltöltött, illetve elkészült anyagokat megőrizni, tárolni!

4.4. jogi kötelezettségek teljesítése

A jogszabályoknak eleget téve a plopp.hu begyűjti minden adott vásárláshoz kapcsolódóan az alábbi adatokat: név, lakcím, székhely, adószám.

Ezen adatok a bejelentett székhelyen található számítógép merevlemezén kerülnek tárolásra, melyhez kizárólag az adatkezelő férhet hozzá.

Az adatok a plopp.hu könyvelését végző és ellenőrző személyeknek (mint adatfeldolgozók) továbbá a NAV és az arra feljogosított hatóságok részére kerülnek továbbításra.

Amennyiben az adatok vásárlást igazoló olyan papíralapú számlán is megjelennek, melyet a megrendelt szolgáltatást teljesítő partnernek kell az érintettnek kézbesíteni (például házhoz szállítás esetén a futárszolgálatnak), abban az esetben biztosításra kerül a számla elérhetetlensége harmadik fél számára. A számla ilyen módon történő átadása nem minősül adattovábbításnak, mivel az adat megismerhetősége harmadik személynek nem lesz biztosított.

A teljesítésről kiállított számlákat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § -ának rendelkezése szerint 8 évig őrizzük meg, azt követően – ha a kezelésnek más jogalapja nincs –  az elektronikus számlák törlésre, a papír alapú számlák megsemmisítésre kerülnek, melyek jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

Az adatkezelés és adattovábbítás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, mely alapján az adatkezelő az érintett további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat.

4.5. jog és igényérvényesítés

A plopp.hu-val jogviszonyba kerülő érintettek adatai az alábbi célokból is kezelésre kerülnek:

 • esetleges érintettekkel szembeni kár, vagy más igény érvényesítése
 • jogvita estén a plopp.hu igényeinek érvényesítése az érintettel szemben
 • a plopp.hu-val szemben érvényesített igény azonosítása

Ehhez szükségszerűen az alábbi adatok kerülnek kezelésre: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

Ezen adatok a bejelentett székhelyen található számítógép merevlemezén és a plopp.hu által működtetett weboldalak Hostinger International Ltd tárhelyszolgáltató szerverein kerülnek tárolásra, melyhez kizárólag az adatkezelő és fenti adatfeldolgozók férhetnek hozzá.

Adattárolás az adott jogviszony (pl.: vásárlás) megszűnését (pl.: teljesítéssel, azaz áruátvétel) követő 5 évig, vagy az adatkezelő tevékenységének megszűnéséig tart. Ezen túlmenően a Hostinger International Ltd tárhelyszolgáltató szerverein található adatok esetén az adattárolás az adatfeldolgozó tevékenységének, vagy a vele fennálló adatkezelői jogviszony megszűnéséig tart.

Az adatok az igényérvényesítéssel érintett személyek részére (behajtóiroda, ügyvéd, bíróság stb.) részére kerülhetnek továbbításra, abban az esetben, ha az eljárás azt szükségessé teszi.

Adattörlés – ha a kezelésnek más jogalapja nincs – az adatok maradéktalanul törlésre kerülnek.

Amennyiben az igényérvényesítési eljárás során az adatok papír alapú dokumentumba kerülnek, a dokumentumok a társaság székhelyén elzárva kerülnek tárolásra, melyek a tárolási idő lejártával jegyzőkönyvben rögzített módon kerülnek megsemmisítésre.

Az adatkezelés és adattovábbítás jogalapja: adatkezelő jogos érdekének érvényesítése, mivel ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ez esetben az adatkezelő az érintett további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat.

4.6. Az adatfeldolgozás

Adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozók:

 • az adatkezelő
 • a  Hostinger International Ltd tárhelyszolgáltató, webshoppon illetve weboldalon közölt információkat tárol a szervereken melyekhez hozzáférést biztosít a plopp.hu
 • a plopp.hu könyvelési feladatait ellátó személy, aki az adó és számviteli jogszabályoknak megfelelően végzi az adatok kezelést az adatkezelő megbízásából

4.7. GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti a plopp.hu-tól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is

Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu

Hatályos:  2020. szeptember 1.